Aihearkisto: Yleinen

Ensimmäiset LääkehoidonTURVA-sertifikaatit


Lääkehoidon asiantuntijapalveluita tuottava yritys Lääkehoidon Turva luovutti ensimmäiset LääkehoidonTURVA-sertifikaatit 12.12.2019 hoivakoti Muuramen Koskikodille (Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy) ja kotisairaanhoitoyritys Jyväskylän Hyvän Olon Piste Oy:lle. 

TUNNUSTUKSET LÄÄKITYSTURVALLISUUDEN ETEEN TEHDYSTÄ TYÖSTÄ

LääkehoidonTURVA-sertifikaatti on tunnus, jonka sosiaali- tai terveydenhuollon yksikkö voi lunastaa merkiksi hyväksytysti suoritetusta lääkitysturvallisuuden auditoinnista. Sertifikaatista on tavoitteena tulla alalla tunnettu merkki lääkitysturvallisuuden laadusta. 
Molemmat yritykset ovat tehneet pitkäjänteistä työtä

yhdessä farmaseutin kanssa ja pyrkineet kehittämään lääkehoitonsa prosesseja jo useamman vuoden ajan. Tämä on tärkeä osa potilasturvallisuutta.

Jyväskylän Hyvän Olon Pisteen toimitusjohtaja, osakas, erikoissairaanhoitaja Milla Kuparinen on palkittu Keski-Suomen Vuoden Yrittäjänaiseksi 2019. Hän on pitkänlinjan yrittäjä, joka on tunnettu ihmisläheisestä otteestaan ja aktiivisesta vaikuttamistyöstä. Hän toi ensimmäisenä yksityisen kotisairaalatoiminnan Jyväskylän seudulle. Tämän kaltaiset pienemmät kotisairaanhoitoyritykset ansaitsevat tunnustusta laadukkaasta toiminnastaan. Kuparinen haluaa nostaa esiin myös työntekijöiden panoksen sertifikaatin suorittamisessa. Yhteistyö alkoi

konsultaatiotyöllä vuonna 2017.

Muuramen Koskikodin auditointiyhteistyön aloitti 2015 silloinen palvelujohtaja Leena Yksjärvi. Nykyinen palvelujohtaja Satu Sneck on ollut sairaanhoitajana aktiivisesti mukana alusta asti auditoinneissa ja kehitystyössä. Taustalla oleva Jyväskylän Hoivapalvelut on viimeaikaisista haasteista huolimatta tehnyt aktiivista työtä lääkitysturvallisuuden kehittämiseksi ja onkin ilo nostaa Koskikodin osalta tämä työ näkyväksi.

Sairaanhoitajat kokivat yhteistyön käytännönläheiseksi ja joustavaksi. Aikaa muutosten teolle oli tarpeeksi ja neuvoja oli helppo kysyä. Koettiin hyväksi, että farmaseutti seurasi toimintaa kotikäynneillä ja toimitiloissa, jolloin tuli havaintoja oikeasta käytännön työstä. Yhdessä pystyttiin miettimään sopivia toimintamalleja.

Lääkehoidon Turva tuottaa lääkitysturvallisuuden auditointipalveluita valtakunnallisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden työ on jatkuvaa kehitystä ja seuraamista, jossa ammattilaisen apu on koettu opettavaiseksi ja hyödylliseksi. Omavalvonta ei aina takaa käytännön työn ja olosuhteiden aktiivista muutosta, joten ulkopuolisen tuki antaa raamit ja tavoitteet toteutuvat helpommin. Auditointeja voivat tehdä siihen koulutuksen saaneet farmaseutit alalla tunnettujen ja ammatillisen koulutuksen tuomien kriteereiden mukaisesti. 
Auditointi on puolueetonta työtä ja yleensä yritykset ovat hyvin sitoutuneita tekemään yhteistyötä lääkitysturvallisuuden kehittämiseksi. Hoitotyö on inhimillistä, eikä kaikkia virheitä saada poistettua, mutta prosesseja voidaan kehittää mahdollisimman turvallisiksi. Vaaratilanteet ja läheltä piti -tilanteet kirjataan ja niistä saadaan myös arvokasta tietoa työyhteisön toimintatapojen kehittämiseksi syyllisiä etsimättä.

Valtakunnallisesti riittävät hoitajaresurssit ja ammattitaidon ylläpitäminen ovat tärkeitä tekijöitä, jotka huolestuttavat tulevaisuuden suhteen. Viime aikoina on tullut näiden osalta paljon laiminlyöntejä ilmi, varsinkin isompien toimijoiden osalta. Auditoinneissa tulee kuitenkin ilmi hyvin paljon konkreettisia epäkohtia mm. tilojen ja lääkkeiden säilytyksen, dokumentoinnin, lääkkeenjakamiskäytäntöjen, lääkelupien ja lääkehoitosuunnitelmien osalta. Monesti koetaan asioiden olevan ihan hyvin, vaikka lopulta farmaseutti löytääkin hyvinkin yksikertaisiakin puutteita. Suurin osa näistä asioista on helposti korjattavissa. Lääkehoidon Turva ei valvo tai kritisoi asiakkaita, eikä myöskään xanax 10mg vastaa yritysten lääkehoidosta, vaan auttaa yhdessä kehittämään toimintaa.

Hoivakotikriisin keskellä on entistä tärkeämpää muistaa, että laadukkaasta työstä on ansaittua saada kiitosta. Suomessa osataan edelleen toimia myös säännösten mukaisesti. Pienet yritykset haluavat hoitaa asiakkaansa hyvin ja turvallisesti.

Apteekkityö

”Back to basics”

25.9. vietetään kansainvälistä farmasistipäivää. 

Samaisena päivänä 2017 sitten minut valittiin Vuoden Farmaseutiksi. Olin tuolloin toiminut yrittäjänä pari vuotta, mikä on farmaseutille harvinaista. Pyrin silloin aktiivisesti ajamaan kliinisen farmasian ja lääkehoidon kokonaisarviointien ottamista osaksi jokapäiväistä moniammatillista työtä. Osallistuin STM:n kärkihankkeeseen ja olin muutenkin monessa mukana. 
Apteekkityötä olin aiemmin tehnyt vuodesta 2001. Nelisen vuotta sitten kaipasin haasteita ja minulla oli halu työskennellä tiiviimmin osana terveydenhuoltoa, ihminen kokonaisuutena kohdaten. Täydennyskoulutus innosti minut kokeilemaan kokoaikaista yrittäjyyttä ja sillä tiellä jatkan edelleen.
Nyt aloin kaivata jälleen apteekkityötä. Yritykseni keskittyy nykyään pitkälti lääkitysturvallisuuden kehittämiseen sote-alan yrityksissä. Se on minulle ehdottomasti hyvin

mielekästä jatkossakin, mutta lääkeala kehittyy koko ajan ja koin, että siinäkin on hyvä pysyä mukana. Apteekin asiakaspalvelu on myös hyvin palkitsevaa, koska työstä saa heti palautetta ja voi auttaa ihmisiä.
Niinpä minä olen muutaman vuoden jälkeen taas heittänyt osa-aikaisesti apteekkikeikkaa. 

Päällimmäisenä mielessä on nyt, että alaa ja farmaseuttien työtä ei varmaan osata arvostaa tarpeeksi, koska emme sitä itsekään aina tajua. Mutta palatessani tauon jälkeen huomasin kuinka haastavaa ”perus apteekkityö” onkaan! 

Oli moni asia unohtunut ja muuttunutkin. Tuntui vähän hassulta kysellä muilta asioita, jotka on

osannut joskus hyvin. Vähitellen ne palautuvat mieleen ja uudet säännöt ja uuden paikan käytännöt tulevat tutuksi.
Lääkkeitä ja muita tuotteita on apteekin valikoimissa valtava määrä ja ne tulee kaikki osata ja neuvoa asiakasta niiden käytössä. Itsehoitopuolella saa olla välillä suorastaan salapoliisi, kun oikeaa tuotetta etsitään. Puhumattakaan oireiden kartoituksesta ja itsehoidon soveltuvuuden arvioinnista sekä muun lääkityksen huomioimisesta. Tietotekniikka on apteekeissa osaltaan hieman kankeaa, jos niin voi sanoa. Pitää painella jos jonkinmoisia funktionäppäimiä, jotka ennen tulivat selkärangasta. Jonnekin ne olivat sieltä ajan myötä kadonneet. Rinnalla on koko ajan kelan sähköinen reseptiohjelma ja yhteisvaikutusohjelmat ynnä muut. Kela tuokin haasteensa lääkkeiden toimitukseen hinnoittelun ja valintojen osalta. Virheestä kun sakotetaan. Lääkevarmennus on uusin lisä työhön.
Tässä kaiken keskellä on tietenkin halu hyödyntää koulutuksessaan ja yritystyössään oppimaansa, ja miettiä asiakkaan lääkitystä kokonaisuutena, mutta kyllä se useimmiten kiireen keskellä on helpommin sanottu kuin tehty. Selkärangasta löytyi nimittäin myös halu olla tehokas. Apteekeissa on totuttu saamaan nopeaa ja luotettavaa palvelua ja se on saatu mielestäni näyttämään yllättävän helpolta. Mutta kokemus auttaa. Lääkityksen arviointeihin varaankin amoxicil mieluummin aikaa erikseen keskittyä asiakkaan ongelmiin.

Kyllä minulla on hienoja kollegoita!

Hyvää kansainvälistä farmasistipäivää ja onnea seuraajalleni!

Maria Mäkelä
Farmaseutti LHKA
Lääkitysturvallisuuden asiantuntija
LääkehoidonTURVA
info@laakehoidonturva.fi
044 982 0888

Lääkeluvat

lääkeluvat


Blogi

Lääkehoidon käsite on laaja. Lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan yksikön lääkehoidon toimintatavat, ja se on työväline turvallisen lääkehoidon eri osa-alueiden toteuttamiseen. Lääkehoitoa on myös esimerkiksi valmiiksi jaettujen lääkkeiden antaminen. Tähän tulee monesti olla valmiudet myös toimiessaan esimerkiksi sijaisena omaishoidossa tai lastenhoidossa. Pääsääntöisesti lääkehoitoa saavat toteuttaa vain terveydenhuollon ammattilaiset ja osa sosiaalihuollon ammattilaisista, joilla on riittävä lääkehoidon koulutus.
Lääkehoitosuunnitelma tulee olla terveydenhuollon yksiköiden lisäksi myös mm. kotihoidon palveluntarjoajilla, hoivakodeilla, lastensuojelun yksiköillä, päiväkodeilla ja kouluilla. Vaikka asiakaskunnalla ei yleensä olisikaan lääkkeitä, on ymmärrettävää, että pitää pystyä palvelemaan myös niitä asiakkaita, joilla on joku pitkäaikaissairaus. Toisaalta äkillinen lääkinnän tarve voi tulla työssä koska vain. Tällöin on osattava toimia oikein ja isotretinoin turvallisesti.

Valvonta lääkehoitosuunnitelmien ja lääkelupien suhteen on ollut aiemmin melko vähäistä. Ainakaan sosiaalihuollon toimijoiden puolella ei aina olla tiedetty, että lääkehoitosuunnitelma pitäisi olla lääkärin hyväksymä. Käytäntöjä on selvästi viime vuosina lähdetty yhtenäistämään. Eri kuntien ja eri alueiden Aluehallintovirastot ja Valvira tulkitsivat asioita hieman eri tavalla. Palveluita ostava, järjestävä taho voi määrittää myös suosituksia tiukempia vaatimuksia palveluntuotantoonsa.
Yrityksemme on pyrkinyt selvittämään vaatimuksia ja pääsääntöisesti noudattaa STM:n ”Turvallinen lääkehoito”–oppaan suosituksia.

Henkilökunnan suuri vaihtuvuus tuo haasteensa päivittää lääkeluvat ajan tasalle, mutta lääkehoitoon ei saisi osallistua ennen perehdytystä, lääkehoitosuunnitelmaan tutustumista ja työpaikkakohtaisia osaamisnäyttöjä, joiden jälkeen yksikön lääkehoitosuunnitelmasta ja lääkeluvista vastaava lääkäri allekirjoittaa lääkeluvat. Työnantajan velvollisuus on huolehtia tämän toteutumisesta ja varmistaa työntekijöiden

osaaminen. Tämä on tärkeä osa lääkitysturvallisuutta ja potilasturvallisuutta.

Eri ammattiryhmillä on peruskoulutuksensa puolesta erilaisia oikeuksia harjoittaa ammattiaan. Niistä voi lukea lisää Valviran sivuilta https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/laakehoito/laakehoidon_toteuttaminen

Lähihoitajalle tulee työssään melkein väistämättä vastaan Pkv-lääkkeitä, joiden käsittelyyn tarvitaan lisäkoulutus ja näytöt sekä lääkärin allekirjoittama lääkelupa. Ilman lääkelupia toimiminen on siis perusosaamisen kannalta melko mahdotonta. Sama koskee pistettäviä lääkkeitä.

On kuitenkin hyvä muistaa, että yrittäjänä lähihoitajalla ei välttämättä ole oikeutta suorittaa yksin kaikkea sitä, mitä hän voi tehdä työskennellessään toisen palveluksessa ja valvonnassa, jolloin lääkehoidon toteuttamisen kokonaisuudesta vastaa yleensä yksikössä sairaanhoitaja tai lääkäri. Palveluita tarjotessaan yrittäjällä onkin vastuu omasta toiminnastaan ja tarvittavien lupien hakemisesta tai ilmoitusten tekemisestä. Sosiaalihuollossa noudatetaan lääkehoidon osalta terveydenhuollon lakeja.

Lääkeluvat ovat voimassa yleensä korkeintaan 5 vuotta, jonka jälkeen ne tulee uusia. Lupien suorittamiseksi Lääkehoidon osaamisen perusteet –kurssi (LOVe LOP tai tai vastaava, lääkelaskutentti ja PKV-lääkkeiden käsittelyyn oikeuttava tentti näyttöineen) tulee olla suoritettuna vähintään 5 vuoden välein.
Sairaanhoitajienkin tulee suorittaa osaamisensa ylläpitämiseksi tarvittavat kurssit ja tentit, vaikka heillä onkin ammattinsa puolesta valmiudet lääkehoidon toteuttamiseen. Sairaanhoitajat tarvitsevat lisäkoulutuksen ja kirjallisen luvan vaativan lääkehoidon toteuttamiseen kuten i.v.-lääkehoitoon, kipupumppuhoitoon, verensiirtoihin ja rokottamiseen.

Näyttöinä lähihoitajilta vaaditaan yleisesti lääkkeenjako suoritettuna kolme kertaa sekä Pkv, s.c. ja i.m. –näytöt. Näyttöjen teoriaperusteisiin ja kriteereihin tulee perehtyä ja näytöt voi vastaanottaa kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö eli käytännössä sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, joka on työskennellyt kyseisellä toiminta-alueella kolme

vuotta viimeisten viiden vuoden aikana. 


Varsinkin pienille toimijoille, jotka osallistuvat hyvin vähän lääkehoitoon, tämä kaikki on tullut yllätyksenä. Mistä saan yhteistyölääkärin? Millainen lääkehoitosuunnitelman tulisi olla ja mihin sitä tarvitsen? Miksi se pitää olla, vaikka en jaa lääkkeitä? Mitä lääkelupiin vaaditaan ja miten toimin yksinyrittäjänä? Kelpaavatko työntekijälle muualla annetut lääkeluvat?

Näihin kysymyksiin löytyy onneksi apu kauttamme.

https://www.laakehoidonturva.fi/laakehoitosuunnitelma-vastuulaakari/

Maria Mäkelä (nyk. Siirilä)
Farmaseutti LHKA
Lääkitysturvallisuuden asiantuntija
LääkehoidonTURVA
info@laakehoidonturva.fi
044 982 0888

Yhteistyölääkärin allekirjoitus lääkehoitosuunnitelmaan

Vastuulääkärin allekirjoitus lääkehoitosuunnitelmaan

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä muissa lääkehoitoa toteuttavissa toimintayksiköissä tulisi olla toimintayksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma, joka ohjaa käytännön lääkehoidon toteuttamista. Lääkärin allekirjoitus lääkehoitosuunnitelmaan vaaditaan. Monet yrittäjät ovatkin kaivanneet apua lääkehoitosuunnitelman laatimisessa ja yhteistyölääkärin ja lääkelupien saamisessa.

Sosiaalihuollon toimintayksikkö voi järjestää lääkehoidosta vastaavan lääkärin palvelut myös ostamalla ne toiselta yritykseltä tai ammatinharjoittajalta. Yksikön johto kantaa kokonaisvastuun turvallisen lääkehoidon toteutumisesta ja edellytyksistä yksiköissään. Vastaava lääkäri hyväksyy lääkehoitosuunnitelman ja sillä tasolla valvoo lääkehoidon toteuttamisen kokonaisuutta. Potilaan tai asiakkaan lääkehoidosta vastaa kuitenkin hänen oma hoitava lääkärinsä.

Yhteistyölääkärin palvelut saa suoraan LääkehoidonTURVAn kautta. Olemme aiemminkin tehneet yhteistyötä lääkäri Risto Laitilan kanssa, joka toimii nyt LääkitysTURVA-paketissamme yhteistyölääkärinä. Yhteistyö on koettu molemmin puolin toimivaksi. Pystymme palvelemaan yrityksiä ammattitaidolla ja henkilökohtaisesti. Emme vain laita nimeä paperiin ja jätä asiakasta yksin kysymystensä kanssa. Kehitämme yhdessä asiakkaan kanssa myös yrityksen lääkitysturvallisuutta. Onhan mukava olla vastuussa kun asiat ovat kunnossa! Kokemusten pohjalta olemme muodostaneet palvelusta kokonaisuuden, joka mielestämme auttaa toimijoita tarkoituksenmukaisella tavalla. Kiitosta LääkehoidonTURVA on saanut nopeasta ja ystävällisestä palvelusta. Yhteistyön sujuminen on mielestämme tärkeää kaikkien osapuolten kohdalla.

Asiakaslähtöisyys olikin aikanaan palvelun luomisen taustalla, kun lähdimme pienten paikallisten yrittäjien asioita laittamaan kuntoon heidän tarpeistaan. Viranomaisten vaatimukset ovat yllättäneet monet jo kauemminkin alalla toimineet. Heiltä ei välttämättä ole ennen vaadittu vastuulääkärin hyväksyntää lääkehoitosuunnitelmalle. Toisaalta on hyvä, että käytäntöjä yhtenäistetään ja yritystä perustavat ovat samalla viivalla näiden suositusten kanssa. Edelleen vaihtelua lain ja suositusten noudattamisen suhteen tuntuu olevan, mutta olemme päätyneet noudattamaan lääkitysturvallisuutta edistäviä käytäntöjä esim. lääkelupien suhteen. Pelkkä lääkärin allekirjoitus lääkehoitosuunnitelmaan ei itsessään riitä. Arjen työn keskellä ei välttämättä tule kiinnitettyä huomiota lääkitysturvallisuuden kehittämiseen tai tarvittavien asioiden ylläpitämiseen. Tämä voi alkuun tuntua kohtuuttomalta vaatimukselta, mutta yhdessä selviämme siitä sujuvasti!

LääkehoidonTURVAn palveluista on apua kilpailukykynne lisäämisessä ja palvelusetelitoiminnan tai ostopalvelun kriteereiden täyttämisessä. Aloittavalla yrittäjällä taas on varsinkin sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla monenlaista muistettavaa, jolloin lääkitysturvallisuuden osalta on hyvä saada tukea asiantuntijalta. Moniammatillisesti laadittu lääkehoitosuunnitelma toimii hyvänä käytännön apuvälineenä.

Sittemmin asiakaskuntamme on kasvanut valtakunnallisesti. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme myös isompien toimijoiden tarpeisiin. Viimeisin uudistus oli tietoturvallinen järjestelmä, jonne saamme kaikki tarvittavat dokumentit allekirjoitettavaksi ja talteen asianomaisten käyttöön. Tämä selkiyttää palvelua ja tekee siitä entistä luotettavampaa.

Lue lisää lääkehoitosuunnitelman merkityksestä ja vastuulääkäripalvelustamme TÄÄLTÄ tai soita 044 982 0888!

HUOM! LääkehoidonTURVA ei tuota lääkäripalveluita potilaille.

Maria Mäkelä (nyk. Siirilä)
Farmaseutti LHKA
Lääkitysturvallisuuden asiantuntija
LääkehoidonTURVA
info@laakehoidonturva.fi

LääkehoidonTURVA ja SINUNlääkkeesi

Lääkehoidon arvioinnit

SINUNlääkkeesi

LääkehoidonTURVA on toiminut vuodesta 2015 tuottaen erilaisia https://openoralhealth.org/where-to-buy-lasix/ lääkehoidon asiantuntijapalveluita. Monesti asiakkaita on hämmentänyt eri käsitteet ja eri tahoille suunnatut palvelut.
LääkehoidonTURVA palvelee yksityisasiakkaita eritasoisiin lääkehoidon arviointeihin liittyvissä asioissa nyt sinunlaakkeesi.fi -sivuston kautta. Löydät sieltä tietoa palveluista, joilla sinun tai läheisesti lääkitys saadaan juuri sopivaksi. Oikeanlainen hallittu monilääkitys tukee terveyttä eikä aiheuta liikaa haittoja potilaalle.
Lääkehoidon arviointipalveluiden ostaja voi olla edelleen myös kunta tai yritys, mutta heidän omaa toimintaansa kehittävät palvelut on nyt

eriytetty vanhoille sivuille.

LääkehoidonTURVA


Entiset laakehoidonturva.fi -sivut on suunnattu nyt lääkitysturvallisuuden palveluihin. Lääkitysturvallisuus on lääkkeiden käyttöön ja lääkehoidon toteuttamiseen liittyvää turvallisuutta. Lääkehoitoa toteutetaan erilaisissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä sekä julkisella sektorilla esimerkiksi hoivakodeissa ja kotisairaanhoidossa. Lääkitysturvallisuuden auditointi, sertifiointi, lääkehoitosuunnitelmien päivitys ja hoitohenkilöstön koulutukset ovat tapoja kehittää ja ylläpitää lääkehoitoa toteuttavan yksikön toiminnan laatua ja

turvallisuutta. LääkehoivonTURVAn asiantuntijaa kannattaa hyödyntää apuna hoiva-alan toiminnassa.

LääkehoidonTURVA -sertifikaatti

Lääkehoidon turvallisuuden sertifiointi on keino osoittaa yksikkösi lääkehoidon taso ja toiminnan laatu. Tämä tukee kilpailukykyänne ja samalla auditointi helpottaa työtänne lääkitysturvallisuuden kehittämisessä.
Asiakkaan potilasturvallisuuden kulmakivi on oikein toteutettu lääkehoito.

Erotu eduksesi luotettavasti LääkehoidonTURVA –sertifikaatilla!

Sopiva lääke

sopiva lääke

 

Seppälääkärit 22.3.2018 klo 12-15

Tervetuloa Seppälääkäreille!

Vuoden Farmaseutti 2017 Maria Mäkelä rohkaisee potilaita kysymään ja keskustelemaan aktiivisesti lääkehoidostaan terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Kannustetaan tekemään oma ajantasainen lääkityslista, johon kirjataan reseptilääkkeiden lisäksi myös itsehoitolääkkeet ja ravintolisät sekä saadut rokotteet. Tule kysymään lääkityksestäsi!

Henkilöstöä muistutetaan järkevän lääkehoidon elementeistä.

Seppälääkärit Oy

Ahjokatu 11, 40320 Jyväskylä

www.seppalaakarit.fi 

 

Lääkehoidon päivä

 

 

Valtakunnallisesti suunniteltu, paikallisesti toteutettu.
Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä, joka toteutetaan paikallisesti eri puolilla Suomea ja järjestetään vuosittain.

Tavoitteena on:

 • Rohkaista lääkkeen käyttäjiä kysymään ja keskustelemaan aktiivisesti lääkehoidostaan terveydenhuollon ammattilaisten kanssa
 • Kannustaa lääkkeen käyttäjiä tekemään oman ajantasaisen lääkityslistansa, johon kirjataan reseptilääkkeiden lisäksi myös itsehoitolääkkeet ja ravintolisät sekä saadut rokotteet
 • Johdattaa luotettavan lääketiedon lähteille myös verkossa
 • Vähentää turhaa lääkehävikkiä ja lääkekorvausjärjestelmän kuormitusta

www.sopivalaake.fi

Rationaalinen eli järkevä lääkehoito on vaikuttavaa, turvallista, laadukasta, taloudellista ja yhdenvertaista.

Lääkkeen käyttäjän muistilista

Luotettavaa lääketietoa

Täydellisen hoivakodin lääkekaaos kuntoon

Oma annos Pharmac

Vierailijablogi

 

Saija Leikola

Kehittämispäällikkö

Pharmac Finland Oy

 

 

 

Kävin eräässä hoitokodissa esittelemässä lääkkeiden koneellista annosjakelua. Olin vaikuttunut; järvinäköala, vehreällä pihalla liikuntalaitteita asukkaille, oven https://openoralhealth.org/prednisone/ automaattinen avaus, puhtaat ja kauniisti sisustetut tilat, leppoisan oloinen kahvihetki asukkailla juuri päättymässä. Kehuin ja kuulin lisää; kaikilla on halutessaan mahdollisuus saunaan, ulkoiluun, ylimääräiseen kahvihetkeen, yömyssyyn – säännöllisesti lauluhetkiä, hartauksia, askartelua, leipomista ja lähipäiväkodin lasten vierailuja.

Mietin kesätyökokemustani kunnallisesta vanhainkodista 90-luvun taitteesta. Siistiä ja asiallista, mutta laitosmaisen ankeaa. Osastonhoitaja teki kyllä silloinkin parhaansa koko ajan tiukkenevien resurssien paineissa; meidän laitosapulaisten siivoukseen käyttämä aika vedettiin minimiin ja sen sijaan autoimme asukkaita pukemaan, syömään, pesulle ja vessaan, pidimme pihapäiväkahveja ja järjestimme perunankuorimistalkoita. Yhtä herraa varten oli lääkekaapissa

iltakonjakkipullokin. Niillä resursseilla ei tämän nykypäivän hoivakodin viihtyisyydestä, ulkoilumahdollisuuksista, saunottamisesta tai muusta virkistystoiminnasta olisi voinut unelmoidakaan. ”Tänne haluan vanhana”, ajattelin.

Siirryimme lääkkeenjakohuoneeseen. Pikkiriikkinen koppi pursui lääkelistoja, tablettipurkkeja ja -purnukoita, lääkelaseja ja dosetteja. Yökkö jakoi lääkkeet viikoittain dosetteihin viimetöikseen aamuyöllä ennen aamuvuorolaisten saapumista. Seuraavana päivänä toinen hoitaja käytti tunteja kaksoistarkastuksiin varmistaakseen, että jakelu oli mennyt oikein. Aamuvuorolainen siirsi päivittäin lääkkeet doseteista lääkelaseihin ja jakeli tarvittaessa otettavat lääkkeet. Lääkelaseja oli tarjottimilla kymmeniä ja kymmeniä – yhdessäkään ei kantta tai asukkaan nimeä. ”Mitähän, jos tuo tarjotin kaatuu?”, mietin päässäni. ”Kuinkahan usein asukas saa jonkun muun lääkkeet? Kuinkahan usein lääkkeet on ylipäätään jaettu väsyneenä väärin tai siirretty väärin dosetista kippoon?” Mieleen palasi 90-luvun vanhainkodin lääkejakohuone, jonka prosesseihin verrattuna täällä ei ollut tapahtunut mitään edistystä. Ennemminkin vanhainkodin lääkehuone, siitä vastaavan osastonhoitajan valtakunta, oli tähän tilaan verrattuna tilava ja selkeä. Ajatus vanhuudenpäivistä tässä muuten upeassa ja edistyksellisessä

hoitokodissa sai aimo kolauksen.

Onneksi nyt myös lääkeasiat haluttiin kuntoon. Esiteltyäni koneellisen annosjakelun edut – varmasti oikein jaettu lääkitys selkeästi asiakkaan tiedoin merkityissä pusseissa, helpotusta purkkikaaokseen, tilanahtauteen ja reseptinuusimispaniikkeihin, ajansäästö lääkejakelusta ja kaksoistarkistuksista – päädyttiin kokeilemaan toimintamallia yhden osaston asukkaille.

Kokeneen apteekin kanssa hoidettiin annospussijakelun aloitus perehdytyksineen. Muutaman kuukauden kuluttua sain apteekista viestin. Annosjakeluun oltiin hoitokodissa niin tyytyväisiä, että se haluttiin muillekin osastoille. Lääkekaaoksen sijaan hoitokodin lääkeasioissa vallitsi uudenlainen järjestelmällisyys ja turvallisuus. Varsinkin sijaiset olivat helpottuneita selkiytyneistä toimintatavoista. Viestin liitteenä oli kuva; asukkaiden nimetyt annosjakelukotelot siistissä rivissä lääkekaapissa.

Nyt kun lääkeasiatkin ovat kunnossa, ehkäpä sittenkin saavat minusta asukkaan joskus 🙂

Tutustu:

oma-annos.fi

Lääkehoidon TURVAtarkistus

Tarvitsetko Lääkehoidon arviontia? Täyttyykö jokin näistä?

 • Ikää yli 65 vuotta
 • Lääkityslista epäselvä
 • Paljon lääkkeitä (yli 5)

Ja lisäksi jokin näistä?

 • Käytössä riskilääkkeitä esim: Antikoagulantti (Marevan), insuliini, oraalinen diabeteslääke, opiaatti, immunosupressantti, Digoksiini…
 • Muu haasteellinen lääke (esim. diureetti, NSAID, mielialalääke, unilääke, psykoosilääke, itsehoitolääkkeitä tai luontaistuotteita…)
 • Munaisten toiminta heikentynyt (eGfr matala tai Krea korkea)
 • Kaatumisia
 • Sekavuutta
 • Päivystyskierrettä, käyntejä 1kk sisällä
 • Hoitoon sitoutumisen ongelmia
 • Nielemisvaikeuksia tai ongelmia lääkkeenotossa
 • Mahdollinen lääkehaitta esim: Verenvuoto, huimaus, suun kuivuminen, ummetus/ripuli/närästys/pahoinvointi/ruokahaluttomuus, virtsaamisvaivoja, uniongelmia/väsymystä…
 • Mahdollisesti myös uusia lääkkeitä lisätty 2 viikon sisällä, joista uudet oireet saattavat johtua

 

Monet ovat kokeneet elämänlaatunsa paremmaksi kun heidän lääkityksensä on ollut paremmin kohdillaan. Säästöjä on syntynyt pienempinä lääkekuluina ja harventuneena hoidontarpeena. Koskaan lääkehoidon järkevöittämisestä ei ole haittaa. Aina ei ilmene muutostarpeita, mutta silloinkin voit olla turvallisemmin mielin.

Kysy lisää!

Vuoden Farmaseutti 2017

Maria Mäkelä

– Farmasialiitto valitsee vuorovuosin Vuoden Farmaseutiksi ja Vuoden Proviisoriksi omalla osaamisellaan suomalaista farmasiaa tunnetuksi tehneen tai muutoin ammatillisesti ansioituneen farmaseutin ja proviisorin. Tänä vuonna kunniamaininta päätettiin antaa sekä proviisorille että farmaseutille Farmasialiiton 100-vuotisen taipaleen kunniaksi. Valintakriteereissä korostui lääkitysturvallisuus, joka on tärkeä osa turvallista terveydenhuoltoa, kertoo Farmasialiiton puheenjohtaja Kirsi Kvarnström.

Valinta

Eräänä aamuna puhelin soi. Kun soittaja esitteli olevansa Farmasialiitosta, alkoi jo hieman raksuttaa. Hymy alkoi nousta huulille. Kyllä. Minut oli valittu Vuoden farmaseutiksi!

Myönnän, että olin jopa hieman haaveillut tästä kun luin hakukriteerejä. Omalla vaatimattomalla panoksellani tunsin ne täyttäneeni. En silti uskonut, että minua kukaan edes ehdottaisi, koska olen nykyään tällainen yksinäinen puurtaja. Yksinyrittäjä. Sitäkin enemmän se lämmitti mieltäni, että työni farmasian alan eteen oli huomattu.

Toisaalta verkostoni ovat laajat ja olen kyllä ollut monessa mukana. Joskus on tuntunut, että liiankin monessa. Välillä olen ajatellut, että mitähän minäkin ”pelkkä farmaseutti” teen tässäkin tilanteessa tai seurassa. Sitten olen sisäisesti röyhistänyt rintaani ja ajatellut, että juuri tätä pitääkin tehdä. Nostaa farmaseuttien asemaa. Me olemme luotettavia terveydenhuollon ammattilaisia.

Koen myös, että meillä on alalla suuri yhteenkuuluvuuden tunne. Olemme muiden alan yrittäjien kanssa puhaltaneet yhteen hiileen. Meille kaikille riittää töitä, kunhan yhdessä teemme työtä sen eteen, että meidän osaamistamme aletaan hyödyntää laajemmin osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Yrittäjyys on jatkuvaa kasvamista. On huikea tunne huomata, että aina voi muuttua ja oppia uutta. Tästäkin vuodesta tulen ottamaan irti mahdollisimman paljon. Elämä on mahdollisuuksia täynnä.

Olen todella kiitollinen niille, jotka ovat minua ehdottaneet Vuoden Farmaseutiksi ja heille Farmasialiitossa, jotka ovat tämän valinnan tehneet. Tulen jatkamaan alan esille tuomista eri medioissa ja foorumeissa. Työnikin puhukoot puolestaan.

Onnea myös Vuoden Proviisori Carita!

Media

Farmasialiiton tiedote.

Keskisuomalainen teki haastattelun 25.9.2019 .

Yle Jyväskylän radiohaastattelu löytyy ainakin toistaiseksi täältä.

Mediuutisten juttu on luettavissa täällä.

Keski-Suomen Yrittäjätkin muisti jyväskyläläistä yrittäjää.

Apteekkariliitto osoitti hienoa kollegiaalisuutta onnitteluilla.

Paikallislehtemme  pieni ilmoitus löytyy sivulta 7 Suur-Jyväskylän Lehdestä.

Yhteistyötahoni Medics24 nosti esille osaajansa.

Lisää tulossa….

Muistisairaudet ja lääkehoito

Dementia
Muistin juuri, että vietämme muistiviikkoa! Muutama sana siis muistisairaan lääkehoidosta.
 

Muistisairauden lääkehoito

Muistihäiriö ja muut syyt

Tilapäiset muistihäiriöt ovat tavallisia ja aina ei ole syytä huoleen. Ne voivat johtua esimerkiksi stressistä ja väsymyksestä.  Muistiliiton sivuille on koottu hyvää tietoa, milloin kannattaa hakeutua tutkimuksiin.
Muistihäiriöiden ilmaantuessa ensimmäisenä yleensä tehdään kognitiiviset testit, kuten CERAD. Jos tämä antaa aihetta niin  aina tulisi olla selvillä, millainen muistisairaus on kyseessä.
Myös toimintakyvylle haitallisten lääkkeiden poissulkeminen on syytä tehdä heti varsinkin monilääkittyjen kohdalla. Itse olen huomannut, että jo pienikin muutos lääkityksessä voi parantaa tilannetta huomattavasti.
Joskus harvoin muistin heikkenemisen syynä voi olla kilpirauhasen vajaatoiminta tai B12-vitamiinin puutos. Nämä asiat on helppo poissulkea, mutta yleensä tarvitaan aivojen kuvantamista.
Tarvittaessa etenevään muistisairauteen aloitetaan lääkitys, joka ylläpitää toimintakykyä pidempään ennen oireiden etenemistä vaikeammaksi dementiaksi.

Alzheimerin tauti

Yleisin muistisairauden muoto on Alzheimer, johon lääkitys useimmiten auttaa parantamalla hermoratojen toimintaa. Lääkkeet estävät tärkeän välittäjäaineen, asetyylikoliinin, liian nopeaa hajoamista aivoissa. Niistä käytetään lyhennelmää AKE estäjä eli asetyylikoliiniesteraasin estäjä. AKE-lääkkeitä on kolme, rivastigmiini, donepetsiili ja galantamiini. Memantiini taas

 vähentää liiallista glutamaattivaikutusta aivoissa.

Lääkkeet eivät yleensä paranna muistia vaan hidastavat sairauden etenemistä ja auttavat selviytymään paremmin arjessa. Tämä näkyy yleisen aktiivisuuden, vireyden, keskittymisen ja aloitteellisuuden kohentumisena. Lääkitys tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta siitä saataisiin paras hyöty.

Muut muistisairaudet ja lääkehoito

 Alzheimerin taudin lääkkeet toimivat myös  Lewyn kappale -taudissa, mutta korvattavuus lääkkeillä on vain, jos potilaalla on myös Alzheimer. Parkinsonin taudin muistisairauteen on virallinen käyttöaihe yhdellä AKE-lääkkeellä, rivastigmiinilla.
Puhtaasti verisuoniperäisissä vaskulaaridementioissa ns. muistilääkityksellä lääkityksellä ei useinkaan ole tehoa, mutta sekamuotoisessa dementiassa lääkehoitoa usein käytetään ja siitä on hyötyä. Otsa-ohimolohkorappeumissa lääkehoito ei auta.

Muistilääkkeiden käyttö

Lääkkeillä saattaa aina olla haittavaikutuksia kuten vatsavaivoja, joten sopivan lääkityksen ja annoksen etsiminen tulee tehdä rauhassa asteittain. Lääkehaitat saattavat lievittyä käytön myötä. Lääkitystä on hyvä jatkaa jopa loppuelämän ajan, jos siitä ei ilmene häiritseviä haittoja ja sillä saadaan jonkinasteista

hyötyä. Vaikeassakin vaiheessa lääkityksen lopettaminen turhana saattaakin tuoda käytösoireet pinnalle.

Muistilääkkeet otetaan yleensä aamulla, koska ne ovat virkistäviä ja aktivoivia. Näin vältytään myös unettomuuden lisääntymiseltä. Osa lääkkeistä annostellaan kahdesti päivässä. Useimmat näistä lääkkeistä on hyvä ottaa ruoan kanssa, jotta vatsa ei ärsyynny niin helposti.

Muistisairaan käytösoireet

Osalla ihmisistä saattaa muistisairauden myötä tulla käytösoireita, joita joskus joudutaan hoitamaan psyykelääkityksellä. Ensin pitää miettiä, onko syynä esimerkiksi kipu tai muu epämukavuutta aiheuttava tekijä. Myös sopivasta nesteytyksestä tulee huolehtia.
Tärkeintä olisi kuitenkin aina ensin miettiä, voidaanko asia hoitaa lääkkeettömästi. Ihmisen oikeanlainen kohtaaminen ja ajan antaminen auttavat muistisairasta käsittelemään tuntemuksiaan.
On hyvä harkita, aihauttaako potilas vaaraa itselleen tai muille ja pitää mahdollinen tasaava lääkitys tilapäisenä. Tämän tyyppiset lääkkeet aiheuttavat iäkkäälle helposti haittoja.

Lääkkeet voivat heikentää muistia

Alkavien muistiongelmien kohdalla on tärkeää käydä läpi myös kokonaislääkitys. Etenkin iäkkäät muistisairaat hyötyvät kokonaisvaltaisesta arviosta, jolloin samalla otetaan kantaa muihin sairauksiin ja kokonaislääkitykseen (Käypä hoito -suositus potilaalle).
Käytössä olevissa muissa lääkkeissä voi olla sellaisia, jotka estävät muistilääkityksen tehoa tai itsessään pahentavat muistisairaan oireita. Niiden tarve tulee arvioida haittoihin nähden. Osa lääkkeistä vaikuttaa muistiin hyvin harvoin yksinään, mutta usemman lääkkeen yhteiskuorma voikin olla xanax 1mg merkittävästi haitallinen.
Arvioinnin avuksi sopii Lääkehoidon arvointi tai moniammatillinen Lääkehoidon kokonaisarviointi.

Tuloksia

Monilääkitys voi olla tarpeen kunhan se on hallittu. Lääkehoidon järkeistyksellä on saatu hienoja tuloksia myös muistisairaiden kohdalla. Pienetkin  muutokset ovat auttaneet iäkästä tunnistamaan taas omaisensa ja osallistumaan päivittäiseen toimintaan. Myös hoitohenkilökunnan tai omaisen on helpompi keskittyä muistisairaan rauhalliseen kohtaamiseen kun hänen omatoimisuutensa ruokailun tai pukeutumisen suhteen on kasvanut. Nämä tulokset tuottavat suurta iloa!

 Muistin apuvälineet

Turhien lääkkeiden poistaminen helpottaa myös tärkeiden lääkkeiden ottamisen muistamista ja vähentää lääkitysvirheiden mahdollisuutta.
Muistin tueksi on apukeinoja kuten erilaiset dosetit, lääkekellot, muistutuspalvelut, annosjakelu ja lääkeannostelurobotti. Muistutuksen lisäksi on hyvä tarkistaa lääkkeiden oikeat ottoajat ja -tavat Lääkityksen tarkistuksella. Koneelliseen annosjakeluun siirryttäessä tehdään tarkempi Lääkehoidon arviointi, jotta lääkitys on juuri sinulle sopiva.

Muu hoito

Ennaltaehkäisyn kannalta pidä huolta aivoistasi! Lue lisää Muistiliiton sivuilta!
Noudata myös lääkärin ohjeita esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien sekä diabeteksen hoidosta.
”Välitä muista”
Maria Mäkelä
Lääkehoidon Turva
Farmaseutti LHKA