Arkistot kuukauden mukaan: joulukuu 2019

Ensimmäiset LääkehoidonTURVA-sertifikaatit


Lääkehoidon asiantuntijapalveluita tuottava yritys Lääkehoidon Turva luovutti ensimmäiset LääkehoidonTURVA-sertifikaatit 12.12.2019 hoivakoti Muuramen Koskikodille (Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy) ja kotisairaanhoitoyritys Jyväskylän Hyvän Olon Piste Oy:lle. 

TUNNUSTUKSET LÄÄKITYSTURVALLISUUDEN ETEEN TEHDYSTÄ TYÖSTÄ

LääkehoidonTURVA-sertifikaatti on tunnus, jonka sosiaali- tai terveydenhuollon yksikkö voi lunastaa merkiksi hyväksytysti suoritetusta lääkitysturvallisuuden auditoinnista. Sertifikaatista on tavoitteena tulla alalla tunnettu merkki lääkitysturvallisuuden laadusta. 
Molemmat yritykset ovat tehneet pitkäjänteistä työtä

yhdessä farmaseutin kanssa ja pyrkineet kehittämään lääkehoitonsa prosesseja jo useamman vuoden ajan. Tämä on tärkeä osa potilasturvallisuutta.

Jyväskylän Hyvän Olon Pisteen toimitusjohtaja, osakas, erikoissairaanhoitaja Milla Kuparinen on palkittu Keski-Suomen Vuoden Yrittäjänaiseksi 2019. Hän on pitkänlinjan yrittäjä, joka on tunnettu ihmisläheisestä otteestaan ja aktiivisesta vaikuttamistyöstä. Hän toi ensimmäisenä yksityisen kotisairaalatoiminnan Jyväskylän seudulle. Tämän kaltaiset pienemmät kotisairaanhoitoyritykset ansaitsevat tunnustusta laadukkaasta toiminnastaan. Kuparinen haluaa nostaa esiin myös työntekijöiden panoksen sertifikaatin suorittamisessa. Yhteistyö alkoi

konsultaatiotyöllä vuonna 2017.

Muuramen Koskikodin auditointiyhteistyön aloitti 2015 silloinen palvelujohtaja Leena Yksjärvi. Nykyinen palvelujohtaja Satu Sneck on ollut sairaanhoitajana aktiivisesti mukana alusta asti auditoinneissa ja kehitystyössä. Taustalla oleva Jyväskylän Hoivapalvelut on viimeaikaisista haasteista huolimatta tehnyt aktiivista työtä lääkitysturvallisuuden kehittämiseksi ja onkin ilo nostaa Koskikodin osalta tämä työ näkyväksi.

Sairaanhoitajat kokivat yhteistyön käytännönläheiseksi ja joustavaksi. Aikaa muutosten teolle oli tarpeeksi ja neuvoja oli helppo kysyä. Koettiin hyväksi, että farmaseutti seurasi toimintaa kotikäynneillä ja toimitiloissa, jolloin tuli havaintoja oikeasta käytännön työstä. Yhdessä pystyttiin miettimään sopivia toimintamalleja.

Lääkehoidon Turva tuottaa lääkitysturvallisuuden auditointipalveluita valtakunnallisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden työ on jatkuvaa kehitystä ja seuraamista, jossa ammattilaisen apu on koettu opettavaiseksi ja hyödylliseksi. Omavalvonta ei aina takaa käytännön työn ja olosuhteiden aktiivista muutosta, joten ulkopuolisen tuki antaa raamit ja tavoitteet toteutuvat helpommin. Auditointeja voivat tehdä siihen koulutuksen saaneet farmaseutit alalla tunnettujen ja ammatillisen koulutuksen tuomien kriteereiden mukaisesti. 
Auditointi on puolueetonta työtä ja yleensä yritykset ovat hyvin sitoutuneita tekemään yhteistyötä lääkitysturvallisuuden kehittämiseksi. Hoitotyö on inhimillistä, eikä kaikkia virheitä saada poistettua, mutta prosesseja voidaan kehittää mahdollisimman turvallisiksi. Vaaratilanteet ja läheltä piti -tilanteet kirjataan ja niistä saadaan myös arvokasta tietoa työyhteisön toimintatapojen kehittämiseksi syyllisiä etsimättä.

Valtakunnallisesti riittävät hoitajaresurssit ja ammattitaidon ylläpitäminen ovat tärkeitä tekijöitä, jotka huolestuttavat tulevaisuuden suhteen. Viime aikoina on tullut näiden osalta paljon laiminlyöntejä ilmi, varsinkin isompien toimijoiden osalta. Auditoinneissa tulee kuitenkin ilmi hyvin paljon konkreettisia epäkohtia mm. tilojen ja lääkkeiden säilytyksen, dokumentoinnin, lääkkeenjakamiskäytäntöjen, lääkelupien ja lääkehoitosuunnitelmien osalta. Monesti koetaan asioiden olevan ihan hyvin, vaikka lopulta farmaseutti löytääkin hyvinkin yksikertaisiakin puutteita. Suurin osa näistä asioista on helposti korjattavissa. Lääkehoidon Turva ei valvo tai kritisoi asiakkaita, eikä myöskään xanax 10mg vastaa yritysten lääkehoidosta, vaan auttaa yhdessä kehittämään toimintaa.

Hoivakotikriisin keskellä on entistä tärkeämpää muistaa, että laadukkaasta työstä on ansaittua saada kiitosta. Suomessa osataan edelleen toimia myös säännösten mukaisesti. Pienet yritykset haluavat hoitaa asiakkaansa hyvin ja turvallisesti.