Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lääkehoidon Turva

Jyväskylä

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maria Siirilä

maria.siirila@laakehoidonturva.fi
Gsm 044 982 0888

3. Rekisterin nimi

Lääkehoidon Turvan asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitamiseksi henkilötietolain 8 §:n mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan tai palveluntuottajan ja Lääkehoidon Turvan välinen
asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen
yhteys kuten asiakkaan tai yhteistyökumppanin edustaman yrityksen sopimuksen toimeenpano.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen,
kehittäminen ja seuranta.
Yhteistyön suunnittelu ja toteuttaminen sekä niihin liittyvä viestintä.
Ulkoistettuihin toimintoihin liittyvät lainsäädännölliset vaatimukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, tarvittaessa henkilöturvatunnus ja yhteystiedot. Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Lääkehoidon Turva säilyttää tietoja niin kauan kuin sopimus-, asiakas-, tai yhteistyösuhteen hoitamiseen tai
viranomaisvaatimuksiin perustuen on tarpeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan pääosin rekisteröidyltä asiakkaalta sekä tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavalta osapuolelta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, lukuun ottamatta viranomaisille tehtäviä, lainsäädäntöön perustuvia luovutuksia.

Laskutustiedot toimitetaan tilitoimistolle, jota sitoo vaitolovelvollisuus.

Potilastiedot ovat salassapidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 §) ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon.

Muita tietoja luovutetaan tarvittaessa asiakkaan erillisellä suostumuksella yksilöidylle toimijalle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Tietoja siirrettäessä manuaalisesti paikasta toiseen toimitaan erityistä huolellisuutta noudattaen.

Sähköisesti käsitellään tietoja yleisiä tietoturvaperiaatteita noudattaen. Asiakassuhteen hoitamiseksi välttämättömät tiedot tallennetaan. Arkaluontoisia tietoja lähetetään vain suojatulla yhteydellä. Kaikkiin tietoihin on pääsy vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Videopuheluyhteydestä ei jää nauhoitetta.10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Lääkehoidon Turvan asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.


Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi tehdä tietojensa korjauspyynnön tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Lääkehoidon Turvan vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään asiakkaan antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tietojen siirto-oikeus ei koske Lääkehoidon Turvan tuottamia palveluita, lomakkeita tai tuotteita.


Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole
noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.


Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla Lääkehoidon Turvalle tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.

11. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä
tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Lääkehoidon Turvaan sähköpostitse osoitteeseen info@laakehoidonturva.fi. Lääkehoidon Turva voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.


« takaisin