Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lääkehoidon Turva

Jyväskylä

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maria Mäkelä

maria.makela@laakehoidonturva.fi
Gsm 044 982 0888

3. Rekisterin nimi

Lääkehoidon Turvan asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitamiseksi henkilötietolain 8 §:n mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, tarvittaessa henkilöturvatunnus ja yhteystiedot. Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan rekisteröidyltä asiakkaalta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Laskutustiedot toimitetaan tilitoimistolle, jota sitoo vaitolovelvollisuus.

Potilastiedot ovat salassapidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 §) ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon.

Muita tietoja luovutetaan tarvittaessa asiakkaan erillisellä suostumuksella yksilöidylle toimijalle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Tietoja siirrettäessä manuaalisesti paikasta toiseen toimitaan erityistä huolellisuutta noudattaen.

Sähköisesti käsitellään tietoja yleisiä tietoturvaperiaatteita noudattaen. Asiakassuhteen hoitamiseksi välttämättömät tiedot tallennetaan. Arkaluontoisia tietoja lähetetään vain suojatulla yhteydellä. Kaikkiin tietoihin on pääsy vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Videopuheluyhteydestä ei jää nauhoitetta.


Suojatun sähköpostiyhteyden tarjoaa Online Solutions Oy.

Asiakas voi antaa suoramarkkinointia koskevan suostumuksen sekä peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.


« takaisin