Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lääkehoidon Turva

Roninmäentie 15
40500  Jyväskylä.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maria Mäkelä

maria.makela@laakehoidonturva.fi
Gsm 044 982 0888

3. Rekisterin nimi

Lääkehoidon Turvan asiakas- ja potilasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitamiseksi henkilötietolain 8 §:n mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, tarvittaessa henkilöturvatunnus ja yhteystiedot. Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.
Lääkitystiedot, laboratoriotutkimukset ja muut tarvittavat tiedot palvelujen toteuttamiseksi säilytetään tarvittava aika paperilla ja hävitetään tietosuoja huomioiden. Lääkehoidon arvioinnin raportit tehdään henkilötiedot koodaamalla. Yhteistyölääkäri tekee lääkitysmuutoksista kirjaukset potilastietojärjestelmään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään.
Potilastietojen luovutuksiin terveydenhuollosta pyydetään erillinen suostumus asiakkaalta. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/92) 13 §:n mukaan potilastietojen luovuttamiseen tarvitaan potilaan suostumus. Osana terveydenhuollon toimipisteen moniammatillista tiimiä (vakiintunut sopimustoiminta) erillistä lupaa tiedonsaantiin ei vaadita.

Medics24  palveluissa noudatetaan heidän ehtojaan ja potilastietorekisteriään sekä potilastietojärjestelmäänsä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Laskutustiedot toimitetaan tilitoimistolle, jota sitoo vaitolovelvollisuus.

Potilastiedot ovat salassapidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 §) ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon.

Muita tietoja luovutetaan tarvittaessa asiakkaan erillisellä suostumuksella yksilöidylle terveydenhuollon toimijalle asiakkaan lääkehoidon järkeistämiseksi. Lääkäri tekee kirjaukset lääkitysmuutoksista potilastietojärjestelmään.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Tietoja siirrettäessä manuaalisesti paikasta toiseen toimitaan erityistä huolellisuutta noudattaen ja mahdollisuuksien mukaan henkilötiedot koodaten.

Sähköisesti käsitellään tietoja yleisiä tietoturvaperiaatteita noudattaen. Asiakassuhteen hoitamiseksi välttämättömät tiedot tallennetaan. Arkaluontoisia tietoja lähetetään vain suojatulla yhteydellä. Kaikkiin tietoihin on pääsy vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Videopuheluyhteydestä ei jää nauhoitetta.


Medics24.fi toimii omien ehtojensa mukaisesti.

Suojatun sähköpostiyhteyden tarjoaa Online Solutions Oy.

Potilas voi antaa suoramarkkinointia koskevan suostumuksen sekä peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.


« takaisin