Avainsana-arkisto: vastuulääkäri

Lääkeluvat

lääkeluvat


Blogi

Lääkehoidon käsite on laaja. Lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan yksikön lääkehoidon toimintatavat, ja se on työväline turvallisen lääkehoidon eri osa-alueiden toteuttamiseen. Lääkehoitoa on myös esimerkiksi valmiiksi jaettujen lääkkeiden antaminen. Tähän tulee monesti olla valmiudet myös toimiessaan esimerkiksi sijaisena omaishoidossa tai lastenhoidossa. Pääsääntöisesti lääkehoitoa saavat toteuttaa vain terveydenhuollon ammattilaiset ja osa sosiaalihuollon ammattilaisista, joilla on riittävä lääkehoidon koulutus.
Lääkehoitosuunnitelma tulee olla terveydenhuollon yksiköiden lisäksi myös mm. kotihoidon palveluntarjoajilla, hoivakodeilla, lastensuojelun yksiköillä, päiväkodeilla ja kouluilla. Vaikka asiakaskunnalla ei yleensä olisikaan lääkkeitä, on ymmärrettävää, että pitää pystyä palvelemaan myös niitä asiakkaita, joilla on joku pitkäaikaissairaus. Toisaalta äkillinen lääkinnän tarve voi tulla työssä koska vain. Tällöin on osattava toimia oikein ja isotretinoin turvallisesti.

Valvonta lääkehoitosuunnitelmien ja lääkelupien suhteen on ollut aiemmin melko vähäistä. Ainakaan sosiaalihuollon toimijoiden puolella ei aina olla tiedetty, että lääkehoitosuunnitelma pitäisi olla lääkärin hyväksymä. Käytäntöjä on selvästi viime vuosina lähdetty yhtenäistämään. Eri kuntien ja eri alueiden Aluehallintovirastot ja Valvira tulkitsivat asioita hieman eri tavalla. Palveluita ostava, järjestävä taho voi määrittää myös suosituksia tiukempia vaatimuksia palveluntuotantoonsa.
Yrityksemme on pyrkinyt selvittämään vaatimuksia ja pääsääntöisesti noudattaa STM:n ”Turvallinen lääkehoito”–oppaan suosituksia.

Henkilökunnan suuri vaihtuvuus tuo haasteensa päivittää lääkeluvat ajan tasalle, mutta lääkehoitoon ei saisi osallistua ennen perehdytystä, lääkehoitosuunnitelmaan tutustumista ja työpaikkakohtaisia osaamisnäyttöjä, joiden jälkeen yksikön lääkehoitosuunnitelmasta ja lääkeluvista vastaava lääkäri allekirjoittaa lääkeluvat. Työnantajan velvollisuus on huolehtia tämän toteutumisesta ja varmistaa työntekijöiden

osaaminen. Tämä on tärkeä osa lääkitysturvallisuutta ja potilasturvallisuutta.

Eri ammattiryhmillä on peruskoulutuksensa puolesta erilaisia oikeuksia harjoittaa ammattiaan. Niistä voi lukea lisää Valviran sivuilta https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/laakehoito/laakehoidon_toteuttaminen

Lähihoitajalle tulee työssään melkein väistämättä vastaan Pkv-lääkkeitä, joiden käsittelyyn tarvitaan lisäkoulutus ja näytöt sekä lääkärin allekirjoittama lääkelupa. Ilman lääkelupia toimiminen on siis perusosaamisen kannalta melko mahdotonta. Sama koskee pistettäviä lääkkeitä.

On kuitenkin hyvä muistaa, että yrittäjänä lähihoitajalla ei välttämättä ole oikeutta suorittaa yksin kaikkea sitä, mitä hän voi tehdä työskennellessään toisen palveluksessa ja valvonnassa, jolloin lääkehoidon toteuttamisen kokonaisuudesta vastaa yleensä yksikössä sairaanhoitaja tai lääkäri. Palveluita tarjotessaan yrittäjällä onkin vastuu omasta toiminnastaan ja tarvittavien lupien hakemisesta tai ilmoitusten tekemisestä. Sosiaalihuollossa noudatetaan lääkehoidon osalta terveydenhuollon lakeja.

Lääkeluvat ovat voimassa yleensä korkeintaan 5 vuotta, jonka jälkeen ne tulee uusia. Lupien suorittamiseksi Lääkehoidon osaamisen perusteet –kurssi (LOVe LOP tai tai vastaava, lääkelaskutentti ja PKV-lääkkeiden käsittelyyn oikeuttava tentti näyttöineen) tulee olla suoritettuna vähintään 5 vuoden välein.
Sairaanhoitajienkin tulee suorittaa osaamisensa ylläpitämiseksi tarvittavat kurssit ja tentit, vaikka heillä onkin ammattinsa puolesta valmiudet lääkehoidon toteuttamiseen. Sairaanhoitajat tarvitsevat lisäkoulutuksen ja kirjallisen luvan vaativan lääkehoidon toteuttamiseen kuten i.v.-lääkehoitoon, kipupumppuhoitoon, verensiirtoihin ja rokottamiseen.

Näyttöinä lähihoitajilta vaaditaan yleisesti lääkkeenjako suoritettuna kolme kertaa sekä Pkv, s.c. ja i.m. –näytöt. Näyttöjen teoriaperusteisiin ja kriteereihin tulee perehtyä ja näytöt voi vastaanottaa kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö eli käytännössä sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, joka on työskennellyt kyseisellä toiminta-alueella kolme

vuotta viimeisten viiden vuoden aikana. 


Varsinkin pienille toimijoille, jotka osallistuvat hyvin vähän lääkehoitoon, tämä kaikki on tullut yllätyksenä. Mistä saan yhteistyölääkärin? Millainen lääkehoitosuunnitelman tulisi olla ja mihin sitä tarvitsen? Miksi se pitää olla, vaikka en jaa lääkkeitä? Mitä lääkelupiin vaaditaan ja miten toimin yksinyrittäjänä? Kelpaavatko työntekijälle muualla annetut lääkeluvat?

Näihin kysymyksiin löytyy onneksi apu kauttamme.

https://www.laakehoidonturva.fi/laakehoitosuunnitelma-vastuulaakari/

Maria Mäkelä (nyk. Siirilä)
Farmaseutti LHKA
Lääkitysturvallisuuden asiantuntija
LääkehoidonTURVA
info@laakehoidonturva.fi
044 982 0888

Yhteistyölääkärin allekirjoitus lääkehoitosuunnitelmaan

Vastuulääkärin allekirjoitus lääkehoitosuunnitelmaan

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä muissa lääkehoitoa toteuttavissa toimintayksiköissä tulisi olla toimintayksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma, joka ohjaa käytännön lääkehoidon toteuttamista. Lääkärin allekirjoitus lääkehoitosuunnitelmaan vaaditaan. Monet yrittäjät ovatkin kaivanneet apua lääkehoitosuunnitelman laatimisessa ja yhteistyölääkärin ja lääkelupien saamisessa.

Sosiaalihuollon toimintayksikkö voi järjestää lääkehoidosta vastaavan lääkärin palvelut myös ostamalla ne toiselta yritykseltä tai ammatinharjoittajalta. Yksikön johto kantaa kokonaisvastuun turvallisen lääkehoidon toteutumisesta ja edellytyksistä yksiköissään. Vastaava lääkäri hyväksyy lääkehoitosuunnitelman ja sillä tasolla valvoo lääkehoidon toteuttamisen kokonaisuutta. Potilaan tai asiakkaan lääkehoidosta vastaa kuitenkin hänen oma hoitava lääkärinsä.

Yhteistyölääkärin palvelut saa suoraan LääkehoidonTURVAn kautta. Olemme aiemminkin tehneet yhteistyötä lääkäri Risto Laitilan kanssa, joka toimii nyt LääkitysTURVA-paketissamme yhteistyölääkärinä. Yhteistyö on koettu molemmin puolin toimivaksi. Pystymme palvelemaan yrityksiä ammattitaidolla ja henkilökohtaisesti. Emme vain laita nimeä paperiin ja jätä asiakasta yksin kysymystensä kanssa. Kehitämme yhdessä asiakkaan kanssa myös yrityksen lääkitysturvallisuutta. Onhan mukava olla vastuussa kun asiat ovat kunnossa! Kokemusten pohjalta olemme muodostaneet palvelusta kokonaisuuden, joka mielestämme auttaa toimijoita tarkoituksenmukaisella tavalla. Kiitosta LääkehoidonTURVA on saanut nopeasta ja ystävällisestä palvelusta. Yhteistyön sujuminen on mielestämme tärkeää kaikkien osapuolten kohdalla.

Asiakaslähtöisyys olikin aikanaan palvelun luomisen taustalla, kun lähdimme pienten paikallisten yrittäjien asioita laittamaan kuntoon heidän tarpeistaan. Viranomaisten vaatimukset ovat yllättäneet monet jo kauemminkin alalla toimineet. Heiltä ei välttämättä ole ennen vaadittu vastuulääkärin hyväksyntää lääkehoitosuunnitelmalle. Toisaalta on hyvä, että käytäntöjä yhtenäistetään ja yritystä perustavat ovat samalla viivalla näiden suositusten kanssa. Edelleen vaihtelua lain ja suositusten noudattamisen suhteen tuntuu olevan, mutta olemme päätyneet noudattamaan lääkitysturvallisuutta edistäviä käytäntöjä esim. lääkelupien suhteen. Pelkkä lääkärin allekirjoitus lääkehoitosuunnitelmaan ei itsessään riitä. Arjen työn keskellä ei välttämättä tule kiinnitettyä huomiota lääkitysturvallisuuden kehittämiseen tai tarvittavien asioiden ylläpitämiseen. Tämä voi alkuun tuntua kohtuuttomalta vaatimukselta, mutta yhdessä selviämme siitä sujuvasti!

LääkehoidonTURVAn palveluista on apua kilpailukykynne lisäämisessä ja palvelusetelitoiminnan tai ostopalvelun kriteereiden täyttämisessä. Aloittavalla yrittäjällä taas on varsinkin sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla monenlaista muistettavaa, jolloin lääkitysturvallisuuden osalta on hyvä saada tukea asiantuntijalta. Moniammatillisesti laadittu lääkehoitosuunnitelma toimii hyvänä käytännön apuvälineenä.

Sittemmin asiakaskuntamme on kasvanut valtakunnallisesti. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme myös isompien toimijoiden tarpeisiin. Viimeisin uudistus oli tietoturvallinen järjestelmä, jonne saamme kaikki tarvittavat dokumentit allekirjoitettavaksi ja talteen asianomaisten käyttöön. Tämä selkiyttää palvelua ja tekee siitä entistä luotettavampaa.

Lue lisää lääkehoitosuunnitelman merkityksestä ja vastuulääkäripalvelustamme TÄÄLTÄ tai soita 044 982 0888!

HUOM! LääkehoidonTURVA ei tuota lääkäripalveluita potilaille.

Maria Mäkelä (nyk. Siirilä)
Farmaseutti LHKA
Lääkitysturvallisuuden asiantuntija
LääkehoidonTURVA
info@laakehoidonturva.fi